Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata na temat funduszy rynku pieniężnego

04.04.17

4 kwietnia europosłowie debatowali nad funduszami rynku pieniężnego – segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrotu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi o pierwotnym terminie wykupu poniżej 1 roku.

Celem prowadzenia transakcji na rynku pieniężnym jest kształtowanie płynności finansowej dużych podmiotów gospodarczych – banków, ubezpieczycieli, przedsiębiorstw i państwa.

Podmiotami przeprowadzającymi transakcje na rynku pieniężnym mogą być zarówno banki czy państwo, jak i instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, czy też samorządy terytorialne. Kluczowe znaczenie mają jednak banki komercyjne, w praktyce tworzące ten rynek oraz bank centralny, który poprzez prowadzoną politykę pieniężną wpływa na wielkość podaży pieniądza i cenę kredytu, czyli najistotniejsze uwarunkowania sytuacji na rynku pieniężnym.

Do instrumentów rynku pieniężnego w Polsce zalicza się przede wszystkim 13 i 52 tygodniowe bony skarbowe, bony pieniężne, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw oraz pożyczki i depozyty na międzybankowym rynku pieniężnym

Poseł Stanisław Ożóg zabrał głos podczas debaty mówiąc m. in. o szansie jaką stwarzają fundusze rynku pieniężnego dla MŚP:

 

Panie Przewodniczący!

Fundusze rynku pieniężnego są dużą szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność. Biorąc pod uwagę widoczną rolę funduszy rynku pieniężnego w kryzysie finansowym, regulacje były bardzo potrzebne. ECR nie mógł poprzeć pierwotnego wniosku, ponieważ zbyt mocno obciążał on stałą wartość aktywów przedsiębiorstwa.

Po osiągnięciu porozumienia w ramach rozmów, które mimo że nie do końca satysfakcjonujące, przyniosły wiele pozytywnych zmian, na jakich zależało w grupie ECR – przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniających przecież około trzech czwartych wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej – deklarujemy swoje poparcie.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com