Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie uznawania lekarskich kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza UE

28.03.18

Tryb uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest inny niż ten, który ma zastosowanie wobec kwalifikacji uzyskanych poza UE.

Kwestię uznania kwalifikacji lekarzy (czy przedstawicieli innych zawodów medycznych) uzyskanych poza UE rozstrzygają przepisy wewnętrzne krajów członkowskich, przez co warunki jakie muszą spełnić medycy, tj. koszty i czas potrzebny by ubiegać się o prawo wykonywania zawodu, znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Jak wskazują sami lekarze, w niektórych krajach stwarza to znaczne utrudnienia.

Europosłowie Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk oraz Valdemar Tomaševski zapytali czy Komisja zamierza podjąć lub już podjęła kroki zmierzające do uregulowania tej kwestii oraz jakie środki podejmuje w celu wyeliminowania nierównego traktowania lekarzy?

28 marca odpowiedzi w imieniu Komisji udzieliła komisarz Elżbietę Bieńkowska:

„Przepisy dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych mają zastosowanie przede wszystkim do obywateli UE[1], którzy zdobyli kwalifikacje w jednym z 28 państw członkowskich UE.

Jeżeli wszystkie kwalifikacje zdobyto w kraju nienależącym do UE, unijne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych nie mają zastosowania w odniesieniu do pierwszego uznania w jednym z państw członkowskich UE. W takim przypadku uznanie odbywa się zgodnie z przepisami krajowymi tego państwa członkowskiego, jednak z uwzględnieniem w niezbędnym zakresie minimalnych wymogów określonych w dyrektywie[2].

Różnice pod względem czasu trwania, kosztów i wyników postępowania, do których nawiązują Szanowni Posłowie, nie muszą oznaczać nierównego traktowania, lecz odzwierciedlają proces, który pierwsze państwo członkowskie UE musi przeprowadzić by przeanalizować dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji.

W związku z powyższym oraz istniejącymi ramami regulacyjnymi, Komisja nie jest w stanie interweniować w tej sprawie.”

[1]     W szczególnych okolicznościach zasady te mogą mieć zastosowanie także w odniesieniu do obywateli państw trzecich legalnie przebywających w państwach członkowskich.
[2]     Motyw 10 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE.

 

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com