Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie wzrostu zagrożenia epidemiologicznego w Niemczech

04.12.17

4 grudnia otrzymaliśmy odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie wzrostu zagrożenia epidemiologicznego w Niemczech. Pytanie zostało złożone dnia 30.11 przez członków frakcji ECR – Stanisława Ożoga oraz Zbigniewa Kuźmiuka.

Jak wynika z opublikowanego przez Instytut Roberta Kocha w lipcu br. raportu Epidemiologii Chorób Zakaźnych w ciągu ostatnich dwóch lat w Niemczech odnotowano gwałtowny rozwój niebezpiecznych chorób zakaźnych oraz występowanie chorób wcześniej niespotykanych (ospę wietrzną, cholerę, bąblowicę, gruźlicę, trąd, dur epidemiczny, odrę, różyczkę, dyzenterię, toksoplazmozę, włośnicę, gruźlicę, tularemię, tyfus, krztusiec itp.).

Lekarze przestrzegają, że objawy niektórych chorób mogą pojawić się nawet po kilku lub nawet kilkunastu latach od zakażenia – co oznacza, że prawdziwą skalę wzrostu zakażeń poznamy dopiero w przyszłości. Eksperci nie mają wątpliwości, że wzrost ten związany jest z falą uchodźców.

Raport jest pierwszym dokumentem pokazującym wpływ przyjęcia wielkiej fali uchodźców na zdrowie publiczne. Niepokoi zatem fakt, że pomimo to nie stał się on przedmiotem szerokiego zainteresowania i poważnej debaty na arenie UE.

Posłowie wystosowali pismo do KE, w którym zapytali zzy Komisja monitoruje sytuację wzrostu zachorowań na groźne choroby zakaźne w Niemczech, w jaki sposób będzie ona egzekwować od władz Niemiec skuteczniejsze ich zapobieganie oraz zzy i w jaki sposób Unia Europejska jest przygotowana na ewentualny kryzys epidemiologiczny oraz na pomoc cierpiącym ludziom?

 

4 grudnia odpowiedzi w imieniu KE udzielił komisarz Vytenis Andriukaitisaw:

„ Zapobieganie chorobom zakaźnym oraz ich zwalczanie leży w gestii państw członkowskich[1], aczkolwiek decyzją nr 1082/2013/UE[2] w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia stworzono ramy mające na celu zwiększenie gotowości oraz wzmocnienie zdolności skoordynowanego reagowania na zagrożenia w całej UE. Komisja ułatwia koordynowanie reakcji państw członkowskich na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia poprzez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.

Z kolei Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wspiera państwa członkowskie, przygotowując oceny ryzyka. Oceny te opierają się między innymi na systematycznym nadzorze epidemiologicznym oraz na doraźnym monitorowaniu prowadzonym w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania.

System ten pełni istotną funkcję w informowaniu o ostrzeżeniach wydawanych przez państwa członkowskie w przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz o środkach zastosowanych przez nie w związku z tymi zagrożeniami.

 Jak wskazała Komisja w swojej odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-016135/2015, „ECDC przygotowało, na wniosek Komisji Europejskiej, ocenę ryzyka dotyczącą zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi i wynikających z napływu uchodźców do Europy.

Według ECDC[3] dowody na przenoszenie chorób zakaźnych w wyniku napływu uchodźców są ograniczone. W ocenie tej stwierdzono w szczególności, że Europejczycy są w dalszym ciągu w bardzo niewielkim stopniu narażeni na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych wśród uchodźców, gdyż poziom higieny i ograniczony dostęp do czystej wody w ośrodkach dla uchodźców oraz ich przepełnienie, które powodują zarażanie się uchodźców tymi chorobami, są specyficzne dla tych ośrodków.”

 

[1]     Art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
[2]     Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/decision_serious_crossborder_threats_22102013_pl.pdf
[3]     http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/refugee-migrant-health-in-european-winter-rapid-risk-assessment.pdf
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com