Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Pytanie do KE w sprawie dyskryminacji rodzin cudzoziemskich i mieszanych w Niemczech

08.01.18

Bezpodstawnie odbierane rodzicom dzieci są umieszczane w niemieckich rodzinach zastępczych, a kontakty z rodzicami biologicznymi są utrudniane lub wręcz uniemożliwiane. Niemieckie instytucje zakazują posługiwania się językiem ojczystym w czasie nadzorowanych spotkań z dziećmi.

Odbieramy wiele sygnałów o dyskryminowaniu przez niemieckie władze rodzin, szczególnie mieszanych i cudzoziemskich. Urzędy faworyzują niemieckich rodziców zastępczych, jednocześnie odbierając większość praw rodzicowi obcokrajowcowi.

Jest to ewidentne łamanie prawa unijnego i międzynarodowej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W związku z powyższym europosłowie Stanisław Ożóg i Zbigniew Kuźmiuk skierowali do Komisji Europejskiej pytanie w sprawie monitorowania problemu przez tą instytucję oraz  czy i jak Komisja jest w stanie wyeliminować tego typu, sprzeczne z prawem UE praktyki?

W imieniu Komisji odpowiedzi udzieliła komisarz Vera Jourova:

„Prawo dziecka do ochrony i opieki jest prawem podstawowym, zapisanym w art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. UE nie posiada jednak ogólnych uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich w obszarze praw podstawowych.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w którym stosują one prawo Unii. Z dostępnych informacji wynika, że przesłanka te nie jest spełniona w sytuacji opisanej przez Szanownego Pana Posła.

W takich przypadkach czuwanie nad poszanowaniem i ochroną praw podstawowych w zgodzie z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka jest obowiązkiem państw członkowskich, w tym ich organów sądowych.

Jak wskazała Komisja w swojej odpowiedzi na pytanie pisemne E-005340/2017, indywidualne sprawy związane z ochroną dzieci leżą w gestii władz krajowych. Art. 20 konwencji ONZ o prawach dziecka stanowi, co następuje: „Przy wyborze odpowiednich rozwiązań należy w sposób właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej”.

Dalsze wskazówki są zawarte w wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących opieki zastępczej dla dzieci. Aby propagować ochronę praw dziecka, Komisja wspiera władze krajowe i społeczeństwo obywatelskie poprzez działania budujące zdolności w zakresie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku oraz zintegrowanych systemów ochrony dzieci (w tym przez wdrażanie wytycznych ONZ), które są finansowane ze środków unijnych.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com