Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Zalecenia Komisji ECON dla Komisji Handlu Międzynarodowego

26.02.15

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) skierowała do Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) listę zaleceń do uwzględnienia w końcowym projekcie rezolucji. Przesłane wskazówki dotyczą przede wszystkim TTIP czyli Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji.

Porozumienie TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji), podobnie jak niegdyś ACTA, jest umową bardzo kotrowersyjną, wzbudzającą w Parlamencie Europejskim, jak również wśród obywateli wszystkich państw członkowskich spore obawy i zastrzeżenia.

Według Pana Posła Stanisława Ożoga, umowa TTIP może przynieść spore straty dla polskiego rolnictwa, a jej postanowienia w obecnej formie są niejasne i umożliwiające sporą dowolność w interpretacji.

Poniżej zamieszczamy zalecenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych:

 1. należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić osiągnięcie wszechstronnego i ambitnego porozumienia w sprawie TTIP, które zwiększy uczciwą konkurencję po obu stronach Atlantyku;
 2. należy podjąć natychmiastowe działania, aby dopilnować, żeby wolna i uczciwa konkurencja po obu stronach Atlantyku oraz dostęp do rynku były traktowane w oparciu o możliwie najwyższe standardy w ramach istniejących poziomów bezpieczeństwa, zwłaszcza w takich obszarach jak przepisy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony konsumentów, pracy i środowiska;
 3. należy podjąć natychmiastowe działania, aby porozumieniem objąć ograniczenia w zakresie pomocy państwa; należy zaproponować większą przejrzystość zasad pomocy państwa oraz przydziału pomocy państwa;
 4. należy podjąć natychmiastowe działania, aby dopilnować, żeby negocjacje na temat dostępu do rynku usług finansowych były powiązane z większą konwergencją regulacji sektora finansowego; należy wspierać wysokie normy międzynarodowe we współpracy prowadzonej na innych forach międzynarodowych;
 5. należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić rozwiązanie kwestii agresywnego planowania podatkowego i zakłócania konkurencji w wyniku, np., przenoszenia siedziby na drugą stronę Atlantyku w celu uzyskania zakłócających konkurencję warunków;
 6. należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić rozwiązanie w TTIP kwestii systematycznego przenoszenia kapitału na drugą stronę Atlantyku w celu uniknięcia płatności podatków w kraju produkcji i/lub sprzedaży towarów i usług;
 7. należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić europejskim przedsiębiorstwom dostęp do rynku zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych oparty na zasadach wzajemności; podkreśla, że brak równowagi w dostępie do rynku zamówień publicznych stanowi nieuczciwą konkurencję;
 8. należy podjąć natychmiastowe proaktywne środki przeciwko amerykańskiemu protekcjonizmowi oraz zająć się przepisami ograniczającymi europejski dostęp do rynku Stanów Zjednoczonych, takimi jak ustawy zobowiązujące do zakupu towarów amerykańskich i wspomagające amerykański rynek pracy (Buy American, Buy America i American Job Act);
 9. należy zaproponować wprowadzenie zasady rozpatrywania spraw w pierwszej kolejności przez sądy krajowe, uzupełnionej mechanizmami mediacji i rozstrzygania międzyrządowych sporów prawnych, aby zapewnić łatwiejszy dostęp i niższe koszty postępowania sądowego niż oferowane obecnie przez mechanizmy rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, na czym skorzystają głównie MŚP (dysponujące mniejszymi zasobami niż duże przedsiębiorstwa) i co przyczyni się do stworzenia równiejszych warunków konkurencji; podkreśla, że wszelkie mechanizmy rozstrzygania sporów ustalone w ramach TTIP muszą być całkowicie przejrzyste, zgodne z zasadami demokratycznymi i muszą podlegać kontroli;
 10. należy uznać znaczenie przedsiębiorstw państwowych w niektórych podstawowych usługach;
 11. należy podkreślić konieczność utrzymania zwyczaju organizowania w UE własnych usług publicznych oraz wezwać do wykluczenia usług publicznych z zakresu porozumienia;
 12. należy zaproponować rezygnację w TTIP z obowiązku objęcia konkurencją sektorów newralgicznych.

Podajemy również bezpośreni link do cytowanego dokumentu.

 • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
 • tel: +48 17 853 30 97,
 • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com