Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. zmian w dyrektywie o spółkach

30.08.18

29 sierpnia podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) odbyła się debata w sprawie zmiany dyrektywy o transgranicznym przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek.

Grupa EKR uważa, że pilnie potrzebujemy tego aktu legislacyjnego, ponieważ niejasność, niespójność i wręcz kolizyjność przepisów dotyczących transgranicznego przekształcania spółek wymaga dobrej regulacji na poziomie UE.

“W odniesieniu do tekstu samej opinii ECON: bardzo dziękujemy za ten projekt. Cieszy nas, że pan sprawozdawca Ludvigsson poświęcił dużo miejsca kwestii zapobiegania zjawiskom patologicznym w postaci nadużyć i przestępstw podatkowych.

Może Pan liczyć na poparcie grupy EKR dla większości pańskich poprawek w tym zakresie. Bardzo cieszy nas również propozycja wprowadzenia definicji „sztucznych umów” (ang. artificial arrangements), jest to poważny krok naprzód w kierunku jasności prawa.

Co do samego brzmienia definicji, można dyskutować nad poszczególnymi sformułowaniami, ale sam kierunek jest dobry” – powiedział poseł Stanisław Ożóg

Europoseł wyraził też obawy i zastrzeżenia co do kilku pozostałych koncepcji Sprawozdawcy:

“Po pierwsze – w kwestii podziału spółek (divisions), nie widzimy potrzeby ich wyłączania z zakresu dyrektywy; uważamy, że nowa regulacja powinna dotyczyć wszystkich typów operacji na spółkach, by zapewnić jej kompletność.

Po drugie – w odniesieniu do propozycji monitoringu ex-post i sankcji (proponowany nowy Artykuł 86u a): uważamy te zapisy na niepotrzebne, ponieważ już teraz państwa członkowskie posiadają konkretne i efektywne mechanizmy prawa krajowego do karania podobnych nadużyć i przestępstw, byłoby to niepotrzebne dublowanie ich kompetencji.

Po trzecie – w kwestii licznych poprawek zabezpieczających interesy pracownicze, zwłaszcza w odniesieniu do funduszy emerytalnych czy praw związków zawodowych i umów zbiorowych, to w naszej ocenie Pan Poseł Sprawozdawca poszedł za daleko.

Zapewniam, że Grupa EKR przywiązuje wielką wagę do kwestii zabezpieczenia interesów wszystkich interesariuszy spółki w procesie jej przekształcania, ale nie możemy zaakceptować np. poprawki nr 72 wprowadzającej prawo dla wszystkich interesariuszy do apelacji od decyzji o przekształceniu.

W zasadzie mogłoby to prowadzić do efektywnego blokowania przenosin spółki w każdym przypadku, gdy np. związki zawodowe uznałyby, że dowolne przywileje pracownicze zostają naruszone – co podważa podstawowe idee aktu legislacyjnego. Dlaczego głównym czynnikiem decydującym o przekształceniach lub ich braku miałaby być ochrona przywilejów pracowniczych, a nie np. dobra strategia rozwoju, która zapewni polepszenie kondycji finansowej spółki w dłuższej perspektywie?

Między prawem do mobilności a ochroną interesariuszy spółek należy znaleźć lepszą równowagę.”

Grupa EKR złoży w najbliższym czasie swoje poprawki w języku angielskim wraz z uzasadnieniami, między innymi wspierające zabezpieczenia przed nadużyciami podatkowymi i afirmujące uprawnienia państw członkowskich w tym zakresie.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com