Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata w komisji ECON nt. płatności transgranicznych

30.08.18

Podczas posiedzenia komisji ds. gospodarczych i monetarnych posłowie debatowali nad zmianami w rozporządzeniu (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych kosztów płatności transgranicznych w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Głos w debacie zabrał również europoseł Stanisław Ożóg:

“Szanowny Panie Przewodniczący,
Pani Poseł Sprawozdawczyni,
Koledzy Kontr-sprawozdawcy,

Bardzo dziękuję za przedstawiony projekt sprawozdania.

W swoich głównych założeniach jest on zgodny ze stanowiskiem grupy EKR. Przede wszystkim, co do zasady, popieramy fundamentalną poprawkę zrównującą opłaty za transfery transgraniczne w euro w państwach spoza strefy euro ze stawkami za transfery w walucie krajowej danego państwa członkowskiego. Jednocześnie uważamy jednak, że zakres zrównania powinien zostać rozszerzony na wszystkie funkcjonujące waluty państw członkowskich UE.

Pomimo szczególnego znaczenia euro dla wymiany handlowej w naszym obszarze gospodarczym, w systemach rozliczeń bankowych każda waluta powinna być traktowana tak samo. Nie widzimy powodu, dla którego banki strefy euro mogłyby nadal utrzymywać nieregulowane opłaty za transgraniczne przelewy w innych walutach niż euro i obciążać nimi swoich klientów.

Poza argumentem ekonomicznym, również w świadomości konsumenckiej sprowadzałoby to waluty inne niż euro do roli walut drugiej kategorii, „gorszych” – co jest sprzeczne z ideami budowania wspólnego rynku usług i na co nie powinniśmy się godzić.

Przypominamy, że taki wariant legislacji, tj. zakładający rozszerzenie zakresu zmian na wszystkie waluty EU, był rozważany na etapie oceny wpływu i Komisja Europejska odrzucając go nie przedstawiła za tą decyzją jasnych argumentów.

Pani Poseł Sprawozdawczyni zdaje się dostrzegać ten problem, ponieważ w swojej poprawce nr 7 zachęca Pani Komisję, by w swoim raporcie ewaluacyjnym mogła wziąć pod uwagę takie rozszerzenie zakresu – ale żałuję, że Pani Poseł nie poszła dalej i że jest to tylko taka symboliczna wzmianka, zachęcam Panią do większej otwartości w tym zakresiew toku naszych negocjacji.

Natomiast w kwestii drugiego ważnego aspektu tego dossier – transparentności przy przeliczeniach waluty – zgadzamy się co do generalnej zasady, że obecna sytuacja jest nie do utrzymania i należy w sposób zdecydowany zwiększyć przejrzystość kosztów tych transakcji dla każdego użytkownika usług płatniczych.

Uważamy jednak, że zaproponowane w poprawce nr 10 rozwiązanie w postaci wymogu prezentowania wszystkich dostępnych opcji wymiany walutowej jest nieprecyzyjne, musimy wspólnie zastanowić się nad takim rozwiązaniem, które będzie realne i do zastosowania w praktyce w najbliższej przyszłości. Trudno o możliwość skutecznego zapoznania się wszystkimi z opcjami wymiany walutowej, kursami referencyjnymi oraz rzeczywistymi kosztami transakcji dopiero gdy stoi się przy kasie i ma za sobą kolejkę ludzi.

Dodatkowym problemem jest fakt, że przykładowo w opcji dynamicznego przeliczania walut podawany do informacji kurs wymiany w chwili zakupu nie jest kursem rzeczywistego przeliczenia waluty, ponieważ księgowanie transakcji jest opóźnione o średnio 2 dni robocze a kurs walutowy cechuje wysoka zmienność. Należy zastanowić się nad rozwiązaniami bardziej kompromisowymi pomiędzy maksymalną przejrzystością dla użytkownika usługi a realnością sprostania takim wymogom przez agentów usług płatniczych.

Natomiast w pełni popieramy propozycję Pani Poseł Sprawozdawczyni co do zrezygnowania z delegacji uprawnień na rzecz Europejskiego Urzędu Nadzoru Finansowego w kwestii technicznych standardów regulacyjnych, zwłaszcza w zakresie proponowanego ustalania przejściowego „maksymalnego pułapu” dla stawek wymiany walutowej. Jest to rozwiązanie rodem z czasów starożytnych, kiedy przykładowo cesarze rzymscy, chcąc ratować upadającą gospodarkę późnego imperium, wprowadzali urzędowe regulacje cen – co skutkowało natychmiastowym rozwojem czarnego rynku i pogłębieniem kryzysu.

Podsumowując: Grupa EKR widzi znaczną zbieżność stanowisk i deklaruje konstruktywną współpracę tak, by projekt w Parlamencie został przyjęty bez zbędnych opóźnień. Nasze poprawki zostaną złożone w języku angielskim wraz z uzasadnieniami i będą m.in. dotyczyły kwestii właśnie wspomnianego rozszerzenia zakresu dyrektywy o wszystkie waluty państw członkowskich oraz nowych propozycji w zakresie zwiększenia transparentności konwersji walutowej w bankomatach i terminalach płatniczych.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com