Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI)

25.02.15

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) to trzyletni plan mający pomóc ożywić wzrost i zatrudnienie w osłabionej gospodarczo UE i spowodować, że w ciągu trzech lat na inwestycje zostanie wygenerowanych 315 mld euro publicznych i prywatnych inwestycji.

EFSI jest wspólnym działaniem Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który będzie funkcjonował w ramach EBI. Fundusz będzie zarządzany niezależnie. Działania i przedsięwzięcia będą zatwierdzane przez niezależny komitet ds. inwestycji w oparciu o ich rentowność.

Fundusz ma być ukierunkowany na przedsięwzięcia o większej wartości społecznej i gospodarczej niż przedsięwzięcia obecnie finansowane przez EBI lub istniejące programy UE. Według opublikowanego komunikatu komisji Europejskiej fundusz ma ”wspierać strategiczne inwestycje o znaczeniu europejskim, takie jak inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza w sieci szerokopasmowe i energetyczne, a także w infrastrukturę transportową, szczególnie w ośrodkach przemysłowych, inwestycje w kształcenie, badania i innowacje oraz w energię ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczną”.

Atutem funduszu ma być zachęcanie prywatnych inwestorów do projektów promowanych przez EFSI, a zatem dających im większą pewność rynkową i polityczną co do ich powodzenia. Fundusz powinien zajmować się ryzykowniejszymi inwestycjami (i przy większym lewarowaniu) od tych, w które nie chciał inwestować EBI z obawy o utrzymanie najwyższego ratingu (AAA).

Fundusz będzie miał do dyspozycji 21 mld euro w formie gwarancji z unijnego budżetu i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (16 mld EUR w ramach budżetu UE, EBI przekaże 5 mld EUR). Gwarancja UE będzie zabezpieczona realnymi środkami finansowymi UE w granicach ogólnej rezerwy w budżecie UE (2 mld EUR), instrumentu „Łącząc Europę” (3,3 mld EUR) oraz programu „Horyzont 2020” (2,7 mld EUR) na łączną kwotę 8 mld EUR;

Finansowanie w wysokości 315 mld EUR, o którym mówi Komisja jest obliczane na podstawie ”oszacowanej średniej”, czyli przy użyciu piętnastokrotnego mnożnika, który wynikać ma z początkowej zdolności funduszu do ponoszenia ryzyka.

Za każde 1 EUR ogólnie zabezpieczone przez fundusz można zapewnić 3 EUR finansowania na dany projekt w formie długu uprzywilejowanego. Biorąc pod uwagę, że w ten sposób w danym projekcie powstaje bufor bezpieczeństwa, można oczekiwać, że inwestorzy prywatni będą inwestowali w bezpieczniejsze transze o najwyższym stopniu uprzywilejowania tego projektu. Doświadczenia EBI oraz Komisji Europejskiej wskazują na to, że 1 EUR długu uprzywilejowanego jest katalizatorem 5 EUR w inwestycjach ogółem: 1 EUR długu uprzywilejowanego oraz dodatkowo 4 EUR długu o najwyższym stopniu uprzywilejowania. Oznacza to, że 1 EUR zabezpieczone przed ryzykiem przez fundusz pozwala pozyskać 15 EUR prywatnych inwestycji w gospodarce realnej, które w przeciwnym razie nie zostałyby zainwestowane. Efekt mnożnikowy na poziomie 1:15 to szacunek, dokonany na podstawie udokumentowanych wcześniejszych doświadczeń z programów UE oraz doświadczeń EBI.

21 mld EUR z EFSI mnożone jest najpierw razy trzy, czyli do 63 mld EUR zdolności finansowych (dzięki emisji papierów skarbowych gwarantowanych przez EFSI), następnie tę kwotę znów mnoży się przez pięć, czyli do 315 mld EUR ogólnej wartości inwestycji, wygenerowanych głównie dzięki przyciągnięciu prywatnych inwestorów.

Typowymi produktami, które fundusz będzie oferował to: długoterminowy dług uprzywilejowany dla projektów o podwyższonym ryzyku, kapitał własny lub quasi-kapitał własny w przypadku projektów takich jak: infrastruktura transportowa, szerokopasmowa czy energetyczna, gwarancje, sekurytyzacja.

Polska przedstawiła projekty o wartości około 130 mld euro, które kwalifikowałyby się do wsparcia w ramach planu inwestycyjnego. Rodzi się przy tym jednak wiele pytań – czy będziemy w stanie zapewnić odpowiednie przygotowanie administracji państwowej? Jak zostaną określone kryteria odnośnie warunku europejskiej wartości dodanej? Czy rodzimy sektor energetyczny oparty na wydobyciu paliw kopalnych zakwalifikuje się do pomocy funduszu? Czy nie będzie wymagana większa pula pieniędzy?

Według propozycji Polski z września 2014, fundusz miałby dysponować środkami o wartości 5,5% PKB całej UE, czyli około 700 mld euro, ponieważ szacunki wykazują takie właśnie braki w unijnych inwestycjach. Polska postulowała także o to, aby ewentualny wkład do Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych traktowany był statystycznie, czyli państwa, proponujące większy wkład miały większy wpływ na decyzje. Ponadto według propozycji Polski, fundusz nie powinien być liczony do deficytu finansów publicznych.

Czy propozycja Junckera nie jest zbyt ryzykownym rozwiązaniem w porównaniu do opcji już istniejących i czy pieniądze w ramach funduszu, i tak nie zostałyby wydane na podobne inwestycje, tyle że w ramach innych instrumentów finansowania?

Listy projektów z Państw Członkowskich - Polska

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com