Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Konwergencja, stabilizacja i spójność w Unii Gospodarczo Walutowej

22.02.19

W ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego zgromadzeni w Brukseli europarlamentarzyści i przedstawiciele wszystkich Państw Członkowskich debatowali na temat kształtu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027.

Współprzewodniczącymi panelu był Bogusław Liberadzki oraz przedstawicielka rumuńskiej prezydencji Carmen-Ileana Mihalcescu. We wstępie potwierdziła ona, że konwergencja jest bardzo ważna, jednakże istnieje potrzeba zmian w WRF 2021-2027. Po tym głos zabrali prelegenci, którzy wygłosili wstępne uwagi.

Jako pierwszy zaczął Gunther H. Oettinger, który wystąpił z inicjatywą wzmocnienia i poszerzenia strefy euro jako przeciwwagi dla wciąż mocnego dolara. Zaproponował dwa rozwiązania: program budżetowy wspierający reformy strukturalne oraz narzędzie stabilizujące. Wspomniał również o potrzebie pomocy Irlandii i państwom bałtyckim, a także zaapelował do wszystkich krajów o większe zaangażowanie.

Eider Gardiazabal Rubial stwierdziła, że WRF i wspólna waluta potrzebują głębokiej Unii Gospodarczo Walutowej (UGW). Zasugerowała program wsparcia poprzez reformy strukturalne i wsparcie techniczne, a także zachęcanie państw członkowskich do przeprowadzania do reform.

Pervenche Beres i Jose Manuel Fernandes głosili konieczność solidarności, zaufania i  odpowiedzialności. Według nich inwestycje strategiczne pomogą niektórym krajom w polepszeniu swojej sytuacji gospodarczej.

Evert Jan Slootweg podniósł kwestię tego, że odpowiedzialne i nowoczesne zarządzanie budżetem jest koniecznością. Z perspektywy holenderskiej zaproponował zredukowanie WRF i unikanie nieproporcjonalnie wysokich wpłat jak to robi np. właśnie Holandia. Swoją argumentację oparł na tym,  że obywatele chcieliby, żeby ich pieniądze były wydawane rozsądnie. Podsumował to potrzebą modernizacji budżetu, co spowoduje większą przejrzystość WRF.

Jako ostatnia mówczyni, Duarte Pacheco powiedziała, że WRF mogą zmienić nastawienie ludzi, którzy zaczęli wątpić w powodzenie strefy euro.

W kolejnej części, którą moderował Bogusław Liberadzki, głos zabrali przedstawiciele parlamentów krajowych.

Delegat niemiecki zauważył potrzebę budowania infrastruktury cyfrowej, gdyż UE posiada w niej deficyt w relacjach z USA. Większość parlamentarzystów zgodnie podnosiła kwestię współpracy, konieczności działania i postrzegania WRF jako narzędzia spójności. Delegat węgierski zaapelował o pamięć o krajach peryferyjnych.

Poseł Jerzy Meysztowicz przedstawił trudności związane ze wstąpieniem Polski do strefy euro. Z kolei Andrzej Szlachta opowiedział się za utrzymaniem pełnej przejrzystości, a także stwierdził, że Polska nie widzi powodu utworzenia osobnego budżetu dla państw posiadających walutę euro. Poza tym paneliści wspominali o bezrobociu, innowacyjności oraz m.in. niezbędności przeanalizowania naszych zasobów i pozyskiwania nowych środków.

W ostatniej części prelegenci odnieśli się do wypowiedzi parlamentarzystów europejskich. Przy czym warto odnotować wypowiedź Duarte Pacheco, który oświadczył, że parlamenty krajowe są mocno zaniepokojone działaniami Komisji,  ale przy pomocy PE chcą współpracować. 

 

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com