Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej

20.06.18

Drób w Ameryce Południowej jest produkowany według znacząco niższych standardów jakościowych niż w Europie – importowane mięso często nie spełnia europejskich wymogów bezpieczeństwa.

W związku z trwającymi negocjacjami między KE, a krajami Ameryki Południowej zrzeszonymi w organizacji handlowej Mercosur, zwrócili się do nas przedsiębiorcy z branży drobiarskiej w sprawie zagrożeń, jakie będzie niosło za sobą wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego. Zwiększenie kwot importowych dla drobiu stanowi wg producentów istotne zagrożenie dla europejskiego przemysłu drobiarskiego.

Europosłowie Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk oraz Valdemar Tomaševski zapytali o stanowisko Komisji w sprawie potencjalnych zagrożeń jakie będzie niosło za sobą wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego oraz jakie działania podejmuje Komisja w celu ochrony i wsparcia tego sektora rolnictwa.

15 czerwca odpowiedzi w imieniu Komisji udzielił komisarz Phil Hogan:

„W negocjacjach z blokiem handlowym Mercosur stwierdzono, że drób jest produktem wrażliwym. Z tego względu UE oferuje na takie produkty jedynie starannie dostosowane kontyngenty taryfowe, dzięki czemu możemy wydać pozwolenie na dostęp do rynku naszym partnerom, a jednocześnie chronić interesy rolników w UE.

Już obecnie UE importuje znaczne ilości mięsa drobiowego z państw bloku handlowego Mercosur. Mięso to musi spełniać wymogi UE w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, a zgodność z tymi wymogami jest ściśle sprawdzana na granicach. Przywóz mięsa drobiowego na mocy umowy o wolnym handlu będzie musiał w dalszym ciągu spełniać te same wymogi.

W przypadku kryzysu na rynku Komisja będzie nadal mogła korzystać ze środków rynkowych, które można podjąć na podstawie art. 219–220 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013[1].”

 

[1]     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające jednolitą wspólną organizację rynków produktów rolnych i uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com