Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie zwiększenia poziomu ochrony i wsparcia pszczelarstwa

07.11.17

6 listopada otrzymaliśmy odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie zwiększenia poziomu ochrony i wsparcia pszczelarstwa, które 25 września br. złożyli europosłowie z frakcji EKR – Stanisław Ożóg oraz Zbigniew Kuźmiuk.

W pytaniu zwrócono uwagę na problemy pszczelarstwa w Europie. Pomimo, że jest niewielkim działem rolnictwa pełni jednak bardzo ważną rolę w produkcji roślinnej. 80% gatunków roślin uprawnych w Europie jest bowiem zależnych od zapylania.

Pszczelarze i naukowcy już od kilku lat ostrzegają o słabnięciu rodzin pszczelich i wymieraniu dużej liczby pszczół i obliczają, że przy utrzymaniu obecnych tendencji pszczoły mogą całkowicie zniknąć do 2035 roku.

Pomimo udzielania pomocy tej gałęzi rolnictwa wciąż istnieje potrzeba zwiększenia ochrony i wsparcia pszczelarzy europejskich oraz podejmowania przez państwa członkowskie działań na rzecz wspierania sektora pszczelarskiego.

W związku z powyższym:

  1. Czy Komisja monitoruje problem i czy dysponuje badaniami porównawczymi na temat problemów pszczelarstwa w różnych krajach członkowskich UE?
  2. Jakie działania podejmuje Komisja w celu ochrony i wsparcia tego sektora rolnictwa?
  3. Jakie są zalecenia Komisji dla poszczególnych państw członkowskich w celu zapewnienia lepszej skuteczności i kordynacji ich polityki?

6 listopada w imieniu Komisji odpowiedział komisarz Phil Hogan:

„Komisja uważnie śledzi sytuację kolonii pszczół. Podjęła działania, aby usprawnić gromadzenie i ocenę danych poprzez projekty badawcze[1] i poprzez wzmocnienie wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości dla państw członkowskich[2].

Jeżeli chodzi o działania podejmowane w celu wsparcia i ochrony sektora pszczelarskiego, w ramach wspólnej polityki rolnej dostępne są różne narzędzia. Dotyczy to w szczególności wsparcia za pośrednictwem krajowych programów pszczelarskich[3]. Ponadto pomocy można udzielać w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich w celu wspierania zrównoważonych systemów rolniczych, takich jak rolnictwo ekologiczne i zintegrowana produkcja[4].

Państwa członkowskie zachęca się do wykorzystywania unijnych ram prawnych w celu skutecznej i spójnej realizacji działań w ramach wspólnej polityki rolnej. Komisja omawia kwestie dotyczące sektora pszczelarskiego z państwami członkowskimi w ramach Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych[5].”

 

[1]     Przeprowadzone i bieżące projekty badawcze dotyczące głównych czynników wpływających na zdrowie pszczół oraz dotyczące strat w koloniach pszczół miodnych objętych zarządzaniem, koloniach dzikich pszczół oraz wśród innych owadów zapylających, są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/research_en
[2]     Art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1366 z dnia 11 maja 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim, Dz.U. L 211 z 8.8.2015.
[3]     Art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
[4]     Art. 28 i 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
[5]     Art. 229 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com