Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatyw i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się “regionem równych szans”. Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje, na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój”.

Stanisław Ożóg

Wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Podkarpacie straciło 142 mln zł na inwestycje.

Koalicja PO-PSL odrzuciła wszystkie poprawki do budżetu państwa na 2012 rok, które przyznawały pieniądze na inwestycje w regionie. Przeciwko poprawkom zagłosowali posłowie PO i PSL z Podkarpacia.

– To bardzo przykre, że dyscyplina partyjna wzięła górę nad rozsądkiem. Nie ma takich powodów dla których mógłbym podnieść rękę przeciwko budowie obwodnicy, lub kontynuacji budowy drogi ekspresowej S-19. Jesteśmy w Sejmie po to, aby reprezentować wolę mieszkańców podkarpackich wsi i miast, dla mnie to jest najważniejsze. – Mówił tuż po głosowaniu Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg, autor i współautor poprawek do budżetu państwa na 2012 rok.

Czego dotyczyły poprawki do budżetu zgłoszone przez Pana i innych parlamentarzystów z PiS?

Staraliśmy się odpowiedzieć na potrzeby naszego regionu. Zaproponowaliśmy wiele rozwiązań, które były logiczne, a pozwalały przesunąć środki na inwestycje. Opracowałem poprawki, które gwarantowały pieniądze na wały przeciwpowodziowe, modernizację linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Ocice, prace projektowe przy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9, modernizację drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut – Jarosław wraz z budową obwodnic Łańcuta i Przeworska, budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 4 w miejscowości Nagawczyna, czy kontynuację budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna-Sokołów Małopolski. Pozatym były jeszcze propozycje innych posłów z PiS przesuwające środki m.in.: na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej w województwie podkarpackim, czy na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Dlaczego posłowie PO i PSL z Podkarpacia zagłosowali przeciwko przekazaniu pieniędzy
dla regionu, o którego interes powinni zabiegać?

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ma takich powodów dla których mógłbym podnieść rękę przeciwko pieniądzom na inwestycje dla regionu, który reprezentuje w Sejmie. To jest ważna kwestia zwłaszcza jeśli dotyczy głosowań nad inwestycjami chroniącymi dobytek mieszkańców Podkarpacia, bo takim było głosowanie nad poprawką wprowadzającą środki finansowe na wały przeciwpowodziowe.

Obserwując działania rządu można dojść do wniosku, że takich antyspołecznych głosowań będzie
więcej. Czy to jest słuszna obawa?

W chwili obecnej najbardziej ucierpią samorządy – te najbiedniejsze. W procedowaniu na etapie podkomisji są dwa projekty zmian do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, – jeden obywatelski, a drugi komisyjny. Oba zakładają likwidację tzw. Janosikowego czyli części równoważącej dla samorządów. Dotychczas bogatsze samorządy – w przypadku gmin te które mają dochody na mieszkańca powyżej 150 % średniej krajowej wpłacały pieniądze do systemu wyrównawczego. Ze zgromadzonych środków korzystały biedniejsze samorządy. W przypadku Podkarpacia z omawianego systemu wyrównawczego czerpał samorząd województwa, który w minionym roku pobrał 105 mln zł oraz prawie wszystkie gminy i powiaty. Te łącznie otrzymały 189 mln zł.

Na czym polegają proponowane zmiany?

Projekt obywatelski zakłada ograniczenie o ponad 30 % systemu wyrównawczego, pozostała część byłaby przyznawana uznaniowo na zasadzie dotacji i po analizie wniosków składanych przez samorządy. Drugi projekt ustawy przewiduje ograniczenie systemu wyrównawczego o ponad 50 %. W tej sprawie w parlamencie zarysował się podział regionalny. Bogatsze regiony Polski protestują przeciwko obecnemu systemowi i uprawiając lobbing mogą doprowadzić do wprowadzenia niekorzystnych zapisów. W przypadku przyjęcia proponowanych zmian do ustawy straty poniosą samorządy podkarpackie, ponieważ mają niskie dochody.

Czy skutki wprowadzenia nowych przepisów będą odczuwalne dla mieszkańców Podkarpacia?

Obawiam się, że w wielu podkarpackich gminach może dojść do przekroczenia zadłużenia powyżej 60 %. A to wobec braku możliwości realizacji zadań własnych i zadań zleconych będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia zarządu komisarycznego.

Czy realizacja pozostałych zadań scedowanych na gminy i powiaty jest zagrożona?

Z wielkim niepokojem obserwuje sposób podziału pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Do końca ubiegłego roku usunięto jedynie 29 % skutków powodzi z 2010 roku bez odniesienia się do problemu osuwisk , co jest dramatem dla ludzi żyjących na tym terenie. W chwili obecnej obowiązuje ustawowy zapis, mówiący o tym, że z rezerwy na usuwanie skutków powodzi mają być sfinansowane podwyżki płac dla części służb mundurowych. W ten sposób rząd pozbywa się obowiązku realizacji swojego zadania wynikającego z szeregu ustaw jakim jest przeciwdziałanie powodzi i usuwanie jej skutków. Ten obowiązek przekłada na administrację samorządową.

A co będzie działo się w obszarze oświaty – bo to jest kolejne zadanie samorządu terytorialnego?

Subwencja oświatowa wystarcza samorządom w 68% na wydatki bieżące, z tego powodu dochodzi do zamykania placówek oświatowych. W Województwie Podkarpackim do 31 sierpnia br. przewidziano do likwidacji aż 206 szkół. To jest przerażająca perspektywa, ale winę za taką sytuacje ponosi rząd, który zleca zadania dla samorządów; gmin, powiatów bez zabezpieczenia środków na realizację tych zadań.

Likwidacji ulęgają nie tylko placówki oświatowe, rząd zamyka sądy i prokuratury. Doszło do uszczuplenia ilości posterunków energetycznych, zamykane jest Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, pojawiły się propozycje zlikwidowania dziewięciu sądów rejonowych. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji instytucji wymiaru sprawiedliwości i wielu innych zakładów zlokalizowanych na terenie Podkarpacia, gdyż w konsekwencji doprowadzi to do marginalizacji województwa. Należy wziąć pod uwagę, że likwidacja dziewięciu sądów rejonowych spowoduje konieczność zamknięcia co najmniej jednego sądu okręgowego, a to będzie skutkowało zamknięciem sądu apelacyjnego.

Czy Prawo i Sprawiedliwość popiera działania rządu?

Decyzje podejmowane przez rząd są krzywdzące dla mieszkańców Podkarpacia. Likwidacja rejonów energetycznych, sądów, prokuratur, czy stacji sanepidu jest wielkim nieporozumieniem i to absolutnie nie ma nic wspólnego z oszczędnościami.

Stanisław Ożóg Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych. Prezes Zarządu PiS w Okręgu Rzeszów.

Stanisław Ożóg

Stanisław Ożóg – Parlament Europejski

Debaty - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 - Strasburg - Wersja tymczasowa

Źródło : © Unia Euro [...]

Odpowiedź - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Zapis wideo wystąpienia posła - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - 17:39 - Strasburg

Długość zapisu wideo [...]

Pytanie pisemne - Udział przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa - P-002768/2018

Pytanie wymagające o [...]

Odpowiedź - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Debaty - Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 1 lutego 2016 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Pytanie pisemne - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie pisemne - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Pytanie wymagające o [...]

RSS Europarlament

Minutes - Monday, 18 June 2018 - PE 623.963v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Source : © European [...]

Amendments 1 - 41 - General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections - PE 625.516v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

AMENDMENTS 1 - 41 - [...]

Draft report - Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks - PE 626.716v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Question to the ECB - Banking oversight pre 2008 - PE 626.677v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Question to the ECB - Applying TCFD recommendations to the ECB - PE 626.676v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Draft opinion - The state of the debate on the Future of Europe - PE 626.685v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT OPINION on the [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000082

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000083

Pytanie wymagające o [...]

Question to the ECB - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2018 - PE 625.543v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

QUESTION FOR WRITTEN [...]

Draft report - European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business - PE 626.662v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Masz problem natury prawnej i nie wiesz do kogo możesz się zwrócić? Potrzebujesz porady prawnej online za darmo od doświadczonych prawników i radców prawnych? Skorzystaj z oferty, dostępne usługi: porada prawna online, porada prawna przez telefon, bądź stała opieka prawna. Nie czekaj, uzyskaj błyskawiczną pomoc prawną już dziś.