Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Poprawki budżetowe na 2012 rok zgłoszone przez posłów PiS z Podkarpacia

22) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 – Sprawy wewnętrzne na komendy powiatowe Policji (rozdz. 75405) na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów

45) W części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na szkoły artystyczne (rozdz. 80132) na adaptację, rozbudowę, remont Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle.
– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów

59) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz.
75001), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na rewitalizację linii kolejowej L 91 Rzeszów –
Przemyśl.
– poseł Bogdan Rzońca z grupą posłów

202) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa w rozdz. 75701 obsługa zadłużenia zagranicznego, należności innych
operacji zagranicznych …, o kwotę 10.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 Budżety wojewodów, woj. podkarpackie na melioracje wodne (rozdz. 01008) na wały przeciwpowodziowe.
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów

203) W części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa w rozdz. 75701 – obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych
operacji zagranicznych o kwotę 5.000 tys.zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport, infrastruktura kolejowa (rozdz. 60002) na
modernizację linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Ocice (prace projektowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów

224) W części 79 – Obsługa długu krajowego, zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych … o kwotę 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 Budżety wojewodów, woj. podkarpackie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) z tego 2.000 tys. zł na dofinansowanie „Rewitalizacji kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną”.
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów226) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa w rozdz. 75703 obsługa skarbowych papierów wartościowych… o kwotę 3.500 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 4 w miejscowości Nagawczyna w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników” (wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów

281) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich… zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą „Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna-Sokołów Małopolski” (wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów

287) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich… zmniejszyć o kwotę 30.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 30011) na
modernizację drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut – Jarosław wraz z budową obwodnic Łańcuta i Przeworska (wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg z grupą posłów

293) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich… zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/18 – Budżety wojewodów, województwo podkarpackie na melioracje wodne (rozdz. 01008), na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej w województwie podkarpackim.
– poseł Bogdan Rzońca w imieniu KP PiS

300) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich… zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło – Krosno – Sanok – Ustrzyki Dolne – prace projektowe oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Sanoka.
– poseł Piotr Babinetz, poseł Stanisław Piotrowicz z grupą posłów

333) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich… zmniejszyć o kwotę 1.000 tys. zł wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na prace projektowe obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9.
– poseł Stanisław Ożóg w imieniu KP PiS

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com