Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Prace nad sprawozdaniem rocznym Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

08.01.15

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) posłowie zajmowali się m.in. rozpatrywaniem poprawek do projektu Sprawozdania Rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB).

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI to instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu. Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa). Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw członkowskich. W skład Rady Dyrektorów wchodzi po 1 przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jedna osoba wyznaczona przez Komisję Europejską. Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.

Na poprzednim posiedzeniu komisji projekt został przedstawiony komisji do dyskusji, której owocem były liczne zgłoszenia z uwagami od posłów. W ramach dzisiejszych obrad zajęto się rozpatrywaniem zgłoszonych do niego poprawek w liczbie aż 177.

Poseł Stanisław Ożóg jako kontrsprawozdawca zabrał głos w imieniu grupy EKR. Zamieszczamy poniżej treść tego wystąpienia:

“Panie Przewodniczący,
Panie Sprawozdawco,

Cieszy mnie, że sprawozdanie wywołało tyle entuzjazmu wśród Posłów naszej komisji, a zatem mamy teraz aż 177 poprawek do przedyskutowania. 

Odwołując się do moich uwag przy okazji omawiania projektu sprawozdania, z zadowoleniem poprę całą serię poprawek dotyczących finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ tego właśnie według mnie troszkę w projekcie sprawozdania brakowało.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele z przedstawionych przez grupy polityczne i posłów poprawek jestem w stanie poprzeć. Uważam, iż wiele z nich wzbogaca tekst sprawozdania. Wydaje mi się jednak, iż w wielu przypadkach mamy do czynienia z powtórzeniami, zatem przed sprawozdawcą stoi zadanie odpowiedniego tego skonsolidowania w możliwie jak największej liczbie poprawek kompromisowych, abyśmy przegłosowali tekst spójny i jasny. Mam nadzieję, że uda nam się tego dokonać.

Popieram wszystkie poprawki odwołujące się do lepszego finansowania, inicjatywy ”Umiejętności i miejsca pracy”, a także odniesienia do pobudzenia gospodarczego w regionach UE borykających się z problemami, projektów infrastrukturalnych o europejskiej wartości dodanej, efektywności energetycznej, lecz nie kategoryzowania projektów energetycznych, tutaj uważam, że gospodarki poszczególnych państw członkowskich się różnią i powinniśmy zachować margines elastyczności. Ponadto popieram poprawki mówiące o partnerstwach publiczno-prywatnych czy odpowiedniej procedurze wyboru projektów. 

Jeśli chodzi o poprawki dotyczące projektu Castor, to rozumiem, jak ważne dla sprawozdawcy jest umieszczenie takiego odniesienia w sprawozdaniu. Osobiście uważam, że nie powinniśmy przywoływać konkretnych przykładów, dlatego raczej skłaniałbym się do poparcia poprawek wykreślających ten fragment. Jestem jednak otwarty na sugestie dotyczące ewentualnej poprawki kompromisowej.

Jeśli chodzi o poprawki 160 i 177, to uważam, że najważniejsze kwestie dotyczące kontroli reguluje traktat, zatem ja skłaniałbym się bardziej ku platformie dialogu. Chętnie rozważę poparcie odpowiednio sformułowanego kompromisu.”

Zamieszczamy również wystąpienie Pana Posła na poprzednim posiedzieniu komisji ECON: Sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com