Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

14.03.18

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) po roku 2020 ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po Brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.

Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają być zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie, co więcej zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi.

Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu, mogą podlegać konsekwencjom finansowym” jest zapisane w taki sposób, że nie jest to groźne dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Wieloletnie ramy finansowe wyznaczają limit rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej. Określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej 5-letnim okresie mogła podejmować wiążące zobowiązania. Wieloletnie ramy finansowe obejmują zwykle 7 lat.

Rozporządzenie o wieloletnich ramach finansowych przyjmuje Rada, uzyskawszy zgodę Parlamentu Europejskiego.

consilium.europa.eu/WRF
msz.gov.pl/WRF
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com