Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Semestr Europejski a koordynacja polityki gospodarczej

21.02.19

W ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego w Brukseli odbył się szereg posiedzeń i dyskusji panelowych z udziałem przedstawicieli wszystkich krajów wspólnoty europejskiej.

Jednym z omawianych tematów była koordynacji polityki gospodarczej w UE za pomocą procedury Semestru Europejskiego. Współprzewodniczącymi tego panelu byli Roberto Gualtieri oraz przedstawicielka rumuńskiej prezydencji, Carmen-Ileana Mihalcescu, którzy na wstępie uroczyście powitali wszystkich uczestników oraz moderowali dalszą dyskusję. Pierwszą częścią było wygłoszenie wstępnych uwag przez prelegentów.

Jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis, który w dziedzinie koordynacji polityki gospodarczej wskazał na 3 podstawowe aspekty, mianowicie zasadę jakościową, komunikację jako tzw. „miękką władzę” oraz poczucie odpowiedzialności. Zauważył przy tym, że po raz pierwszy raz w historii żadne państwo strefy euro nie ma deficytu powyżej 3%. Dodatkowo 10 jej członków w pełni dostosowało się do polityki fiskalnej, choć niektórzy, jak np. Włosi nie zdołali tego uczynić. Dombrovskis ogłosił, że na politykę gospodarczą w kolejnych latach przeznaczone zostanie 25 mld euro realizujących ponad 500 projektów.

Następnie Marianne Thyssen podkreśliła pilność koordynacji polityk gospodarczo-społecznych oraz reform społecznych. Przy okazji oceniła Semestr sukcesem jako narzędzie wykonywania polityk.

Zastępca nieobecnego Toma Vandenkendelaere wyraził przekonanie, że trzeba się skupić na trzech obszarach: konsolidacji podatkowej, inwestycjach oraz reformie strukturalnej. Jako długoterminowy priorytet wskazał rozwiązanie niebezpiecznego zjawiska, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Ważną rolę mają tutaj kreować parlamenty narodowe poprzez wsparcie polityczne.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w swojej mowie skupiła się problemie nierówności dochodowych, dysproporcjach terytorialnych, bezrobociu młodych oraz dyskryminacji kobiet. Decydującą rolę w rozwiązaniu tych kwestii ma odegrać edukacja.    

Maria del Mar Angulo z Hiszpanii zaakcentowała, że Unia wyszła z kryzysu finansowego 2008 roku obronną ręką w dużej mierze dzięki Semestrowi. Zaznaczyła jednocześnie, że było i jest wiele problemów stojących przed UE, jednak istnieją narzędzia takie jak Semestr, dzięki którym można z nimi walczyć. Do tego konieczna jest jedynie jego modyfikacja.

Jako ostatni wypowiedział się John Lahart, który – z perspektywy irlandzkiej – ocenił tę procedurę jako bardzo ważne narzędzie.

W II części panelu głos zabrali przedstawiciele parlamentów narodowych. Roberto Gualtieri jako moderator rozpoczął debatę, na początku, której niemiecki delegat z EPL stwierdził, że środki na spójność powinny być ściślej powiązane z Semestrem.

Polski senator Jan Stanisławek zaapelował o powołanie grupy roboczej, która przeanalizowałaby dotychczasowe działania. Wielu parlamentarzystów, m.in. z Portugalii, Cypru czy  Irlandii wyrażało się pozytywnie, dodatkowo podkreślając konieczność bardziej konkretnych działań, przybliżenia UE do obywateli oraz stworzenia jasnych, obiektywnych wskaźników zmian i reform.

Nie obyło się jednak bez negatywnych uwag. Przedstawiciel Włoch wyraził się bardzo krytycznie o nierównym traktowaniu Włoch i innych państw członkowskich, tylko z tego powodu, że posiadają rządy niepopularne w UE.

Po wypowiedzi członków Komitetu Regionów oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego głoszących potrzebę przyspieszenia wzrostu gospodarczego, doszło do podsumowania dyskusji. Prelegenci z początku obrad odnieśli się do komentarzy parlamentarzystów, zgadzając się z potrzebą zastanowienia nad przyszłymi działaniami i koniecznością rozwiązania problemów.

1. Panel dotyczący wpływu Semestru Europejskiego na koordynację działań w zakresie polityki gospodarczej cieszył się dużym zainteresowaniem. Wypowiedzi licznych polityków państw członkowskich pokazują dużą chęć do dalszej współpracy i dokonywania reform, niestety w debacie tej w większości dominowały ogólne hasła, bez podawania konkretnych propozycji zmian.

Na szczęście w kolejnej części, jaką było posiedzenie komisji ECON i TAX3 debatującej nad sprawami podatkowymi i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, rozmowy toczyły się już wokół bardziej jasnych i klarownych rozwiązań tej problematyki. Trzeba mieć nadzieję, że tendencja ta będzie się utrzymywała na kolejnych spotkaniach i doprowadzi do stworzenia klarownych metod eliminacji wszystkich trudności, jakie stoją przed Unią Europejską.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com