Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Zakończenie prac Komisji Specjalnej PE ds. Przestępstw Podatkowych

06.03.19

27 lutego 2019 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji TAX3, której celem było przyjęcie ostatecznego sprawozdania w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji, Petr Jezek, zaś rolę współsprawozdawców pełnili Jeppe Kofod oraz Ludek Niedermayer.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Jezek z frakcji ALDE. Ogłosił on rozpoczęcie sesji głosowań oraz złożenie końcowego sprawozdania z posiedzeń tej Komisji.

Zaznaczył, że początek prac miał miejsce 22 marca 2018 roku. Przez ten czas doszło do 34 spotkań, 18 wysłuchań publicznych, 10 debat z przedstawicielami instytucji unijnych i państw członkowskich, 3. warsztatów i 3. dyskusji w celu omówienia projektu sprawozdania.

Udało się zebrać i przeanalizować wiele tek materiału dowodowego, do tego z powodzeniem zorganizowano 4 misje: w Waszyngtonie, Łotwie, Estonii, Danii i na wyspie Man. Jezek pogratulował dwóm współsprawozdawcom: Ludkowi Niedermayerowi z EPL oraz Jeppe Kofodowi z S&D. Następnie podkreślił, że projekt sprawozdania opublikowano 14 listopada, omówiono 27 dnia tego samego miesiąca, po czym do 17 grudnia był czas na składanie poprawek.

Sekretariat Komisji otrzymał ich 1300, po czym rozważono je do 29 stycznia. Współsprawozdawcy odbyli szereg posiedzeń wspólnie ze sprawozdawcami cieniami, ostatecznie proponując ok. 150 poprawek kompromisowych do tego tekstu.

W drugiej kolejności głos zabrał Ludek Niedermayer, który miał trzy uwagi. Po pierwsze zaznaczył, że spotkanie to oznacza zamknięcie nie tylko prac Komisji, ale całości działalności dotyczącej opodatkowania, jakie były prowadzone podczas tej kadencji. Następnie wyraził  zadowolenie z całości funkcjonowania TAX3, gdyż wypracowano wiele kompromisów. Podziękował jednocześnie wszystkim zaangażowanym. Na koniec wspomniał o Brexicie. Oznajmił, że po dyskusji ze sprawozdawcami cieniami postanowiono pozostawić tę kwestię poza dyskusją.

Drugi współsprawozdawca, Jeppe Kofod podziękował wszystkim zaangażowanym, twierdząc, że jest to najdalej idące sprawozdanie w historii UE w zakresie opodatkowania. Po tym odczytał wspólne oświadczenie, w imieniu swoim oraz Niedermayera, o Brexicie. Podkreślił duży wpływ tego wydarzenia na całą Unię, w tym również na TAX3.

Wyraził przekonanie, że ważne jest, żeby przyjąć sprawozdanie w dniu tego głosowania, w celu umożliwienia głosowania nad nim na sesji plenarnej w marcu. Ze względu na trudny stan negocjacji w kwestii Brexitu  postanowiono wyłączyć z tekstu sprawozdania wszelkie odniesienia dot. tego procesu. Wszystkie grupy uzgodniły, że ewentualne poprawki zostaną przyjęte na sesji plenarnej.

Dodatkowo zauważył rosnącą zbieżność poglądów państw członkowskich, co do skutecznego i dobrze funkcjonującego opodatkowania, biorącego pod uwagę zmiany systemowe w gospodarce. Do tego potrzebne są także sprawiedliwe reżimy podatkowe. Dyskusja na ten temat powróci, jeżeli Brexit się odbędzie, a Wielka Brytania będzie brała udział w ramach globalnej społeczności państw współpracujących.

Następnie rozpoczął się etap ostatniego już głosowania nad tekstem sprawozdania oraz wprowadzenia poprawek i kompromisów.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com